Start
1 % na Uśmiech
Działalność
Zarząd
Projekty
Foto
Kontakt

 

Gimnastyka korekcyjna z Uśmiechem

Szczegóły projektu Gimnastyka korekcyjna z Uśmiechem


 Problem:
- wady postawy wśród dzieci przedszkolnych,
- brak świadomości rodziców o potrzebie wczesnego reagowania na rozwijające się wady postawy,
-brak środków finansowych w budżetach przedszkoli na prowadzenie tego rodzaju zadań .
 Cel: 
- stworzenie i prowadzenie programu zapobiegania oraz usuwania wad postawy u dzieci przedszkolnych,
- kampania informacyjno-medialna wśród dzieci i rodziców dotycząca sposobów zapobiegania oraz leczenia wad postawy,
- wzrost świadomości rodziców o potrzebie angażowania się we wczesny rozwój swojego dziecka,
- pobudzania inicjatywy do działania na rzecz dzieci wśród rodziców i organizacji społecznych.
 Dla kogo: 
- projekt kierowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Kępno, posiadających wskazanie do udziału w gimnastyce korekcyjnej wraz rodzicami,
- o zakwalifikowaniu się dziecka na zajęcia decydować będzie:
• posiadanie przez dziecko wskazania lekarskiego o posiadaniu wad postawy i udziału 
w gimnastyce korekcyjnej, 
• pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się do grup mają dzieci 6-letnie,
• w miarę możliwości organizacyjnych w zajęciach mogą uczestniczyć dzieci 5-letnie
i rodzice. 

 Kto: 

-Stowarzyszenie „Uśmiech” - realizator projektu,
-Urząd Miasta i Gminy w Kępnie – partner projektu,
-Przedszkola Samorządowe Gminy Kępno – parter projektu,
-Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – instytucja finansująca projekt. 
Komisja Oceny Projektów oceniła projekt Gimnastyka Korekcyjna z Uśmiechem na 98 pkt. przy 100 możliwych.

 Jak: 
-Co roku wśród dzieci 6-letnich przeprowadzone są badania – bilans dzieci 6-letnich. W wyniku badań dzieci kwalifikowane są do grup dyspanseryjnych. Informację na temat ilości dzieci posiadających wady postawy dostarczają do przedszkoli higienistki. Na tej podstawie Dyrektorki Przedszkoli przeprowadzają kampanię informacyjną wśród rodziców. 
Równolegle prowadzona jest szeroka kampania medialna przez Stowarzyszenie Uśmiech.
- Zajęcia prowadzone będą raz w tygodniu w 5 grupach. W miarę możliwości organizacyjnych 
w grupach będą mogły uczestniczyć dzieci 5-letnie i rodzice. 

 

Wyżej ]