Stowarzyszenie UŚMIECH


Idź do treści

Logo_kolorowo

Projekty

Regulamin Konkursu


na logo i hasło promujące Projekt „Pozwólcie nam rosnąć zdrowo i kolorowo”


Informacje o Konkursie

Konkurs służy wybraniu najciekawszych projektów Logo i hasła promujących Projekt „Pozwólcie nam żyć zdrowo i kolorowo”, którego celem jest:
Wzrost świadomości o skutkach zanieczyszczenia powietrza, łączenie się w kampanię społeczną dzieci i młodzieży.

Cel Konkursu

Zadaniem Konkursu jest wybór projektu plakatu i hasła promującego w oryginalny sposób akcję „Pozwólcie nam żyć zdrowo i kolorowo”.

Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie UŚMIECH, e-mail: uśmiech@kepno.net

Uczestnicy Konkursu

Konkurs jest otwarty dla dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych :
- przedszkola
- szkoły podstawowe
- szkoły ponadpodstawowe.

Nagrody

Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody we wszystkich trzech kategoriach wiekowych:
- za zajęcie I miejsca
- za zajęcie II miejsca
- za zajęcie III miejsca
5. Spośród laureatów konkursu zostaną wyłonione dwie prace : hasło i logo, które będą używane w materiałach promujących Projekt.
6. Jury konkursu mają prawo przyznać wyróżnienia. Wyróżnienia mają charakter honorowy.


Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przekazanie na adres: Przedszkole Nr 5 w Kępnie ul. 700-lecia 9 z dopiskiem „Konkurs na hasło i logo” do dnia:
- przedszkola 18 luty 2019
- szkoły podstawowe 20 luty 2019
- szkoły ponadgimnazjalne 22 luty 2019
8. Złożenie projektu logo i hasła jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Konkursu zgody na wielokrotne nieodpłatne publikowanie hasła i logo oraz przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu.
Administratorem przetwarzania danych osobowych jest Prezes Stowarzyszenia Uśmiech.
9. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 28 lutego 2019 roku.
10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora
www.usmiech.kepno.pl

Jury Konkursu

Wyboru projektu dokonuje Jury powołane przez Prezesa Stowarzyszenia UŚMIECH”.
12. Decyzja Jury jest ostateczna, a uczestnikom nie przysługuje prawo do odwołań.

Warunki techniczne projektów

Uczestnicy mogą nadsyłać dowolną liczbę prac.
14. Projekty plakatów należy dostarczyć na płycie CD, DVD lub e-mailem, w formacie JPG, Rozdzielczość 300dpi. Dopuszcza się również możliwość przesłania projektów na papierze, wielkość pracy w formie papierowej powinna wynosić 60x40 cm.
15. Do każdej pracy niezbędne jest dołączenie informacji z podaniem nazwiska autora/autorów, adresu, telefonu, e-maila i nazwy szkoły, do której uczęszcza.
16. Prace zostaną ocenione zgodnie z następującymi kryteriami:
- zgodność pracy z celem Konkursu,
- wyrazistość przekazu,
- pomysłowość
- zawartość merytoryczna,
- forma estetyczna pracy,
- oryginalność pracy.

Zobowiązania końcowe

Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana i nie może naruszać praw osób trzecich, a w szczególności ci cudzych praw autorskich.
18. Koszty dostarczenia projektów pokrywa uczestnik. Prace nie będą odsyłane.
19. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności ci za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie Konkursu z przyczyn
od niego niezależnych .
20. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego Regulaminu.
21. Organizator zastrzega sobie prawo graficznej modyfikacji plakatu.
22. Wszelkie zapytania i informacje należy kierować do Stowarzyszenia Uśmiech: e-mail: usmiech@kepno.net
Osobą do kontaktu z ramienia Organizatora jest: Małgorzata Frala-Kędzior

Projekt Stowarzyszenia Uśmiech pn
Pozwólcie nam rosnąć zdrowo i kolorowo

mający na celu wzrost świadomości o skutkach zanieczyszczenia powietrza, włączając w kampanię społeczną dzieci i młodzież,
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiejw ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski.
Strona główna | Działalność | Zarząd | Projekty | Foto-relacje | Docenili nas... | Wsparcie | Kontakt | Stara strona | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego